U Nar. nov., br. 127 od 29.10.2014. objavljena je   Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi koja stupa na snagu 12.11.2014., kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1. do 31.10.2014.

Danom stupanja na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 139/10, 38/11, 52/12 i 44/14).

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag