Ukinute pojedine odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u odnosu na redovite profesore na visokim učilištima, profesore visokih škola te znanstvene savjetnike u znanstvenim organizacijama koji su na dan 30. srpnja 2013.bili u trajnom zvanju

U Nar. nov., br. 101/14 od 20. kolovoza 2014. objavljena je Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.(u nastavku: Odluka).

U odnosu na redovite profesore na visokim učilištima, profesore visokih škola te znanstvene savjetnike u znanstvenim organizacijama koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju, ovom Odlukom Ustavnog suda RH su ukinuti sljedeći članci Zakona o znanstvenojdjelatnosti i visokom obrazovanju:

-        čl. 42. st. 8., 9., 10. i 11. i čl. 102. st. 8., 9., 10. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13);

-        čl. 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 139/13).

Na redovite profesore na visokim učilištima i profesore visokih škola te na znanstvene savjetnike u znanstvenim organizacijama koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11).

Radi osiguravanja načela pravne sigurnosti i pravne izvjesnosti te poštovanja zabrane retroaktivnog djelovanja zakona, Ustavni sud utvrđuje da ukidanjem navedenih zakonskih članaka za redovite profesore u trajnom zvanju zaposlene na visokim učilištima i profesore u trajnom zvanju zaposlenih na visokim školama koji navršavaju 65 godina životai znanstvene savjetnike u trajnom zvanjukoji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju dolazi do uspostave prijašnjeg zakonskog uređenja kad je riječ o kriterijima koji se uzimaju u obzir pri odlučivanju o njihovu radu u matičnim ustanovama nakon što navrše 65 godina života.

Konkretno, za redovite profesore na visokim učilištima i profesore na visokim školama koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju primjenjuju se kriteriji propisani posljednjom rečenicom čl. 102. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03), koja glasi: »Pri tome će se posebno cijeniti njegov znanstveni doprinos, uspješnost u obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika.«

Ustavni sud ne vidi nijedan objektivan i relevantan razlog zbog kojega se ti kriteriji ne bi trebali primjenjivati i na znanstvene savjetnike u znanstvenim organizacijama koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju, iako u čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 46/07), koji je za njih mjerodavan, to nije izrijekom propisano.

Što se tiče postupka odlučivanja o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme s tom kategorijom profesora i znanstvenih savjetnika (koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju), ustavnopravno je relevantno to da postupak ne smije biti postavljen tako da stvarno preraste u takav koji bi bio usporediv s postupkom izbora u znanstveno odnosno znanstveno-nastavno zvanje, to jest u postupak njihova de facto reizbora u trajno zvanje (što je samo po sebi contradictioinadjecto).

Sukladno tome, Ustavni sud utvrđuje da se do novog zakonskog uređenja tog postupka (ocijeni li zakonodavac da je ono potrebno), koje će biti usklađeno s navedenim pravnim stajalištem, a polazeći od poštovanja zabrane retroaktivnog djelovanja zakona, na profesore koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju odgovarajuće primjenjuju odredbe o postupku na koji upućuje prva rečenica čl. 102. st. 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03): »Kada postoji potreba za nastavkom njegova rada, visoko učilište može redovitom profesoru u trajnom zvanju i profesoru visoke škole u trajnom zvanju produljiti radni odnos ...« i čl. 21.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 46/07),v. točku 5.1. obrazloženja ove odluke i rješenja.

Slično tome, na znanstvene savjetnike koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o postupku na koji upućuje čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 46/07), v. točku 6.1. obrazloženja ove odluke i rješenja.

Objavljeno: 25.08.2014.

natrag