Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec ožujak 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 3/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Izmjene Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (mr. sc. Ida Dojčić)

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu poduzetnicima, koji izdvajaju sredstva za osobno obrazovanje ili za obrazovanje svojih zaposlenika, ostvaruje se putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove edukacije. Temeljem Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, državna potpora za obrazovanje i izobrazbu ostvaruje se kao porezna olakšica kroz godišnju poreznu prijavu, putem dodatnog umanjenja osnovice poreza na dobit Izmijenjeni Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu više ne sadrži odredbe vezane uz Kartu regionalnih potpora, a nove se odredbe primjenjuju u postupku sastavljanja poreznih prijava (PD obrasca i DOH obrasca za samostalne djelatnosti) za 2013. godinu.

 

Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Vedran Jelinović)

Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12 i 25/13) na snazi je od 15. listopada 2012. U saborskoj proceduri trenutno se nalaze njegove prve opsežnije izmjene i dopune. Svakako najznačajnija novina tiče se uvođenja Fine u postupak provedbe ovrhe na nekretninama. Naime, u postupcima započetim od 1. srpnja 2014. Fina bi trebala vršiti procjenu nekretnina i voditi elektroničke dražbe istih te pružati detaljne informacije o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Druge promjene najviše zahvaćaju institute troškova ovršnog postupka, dostave, izuzeća od ovrhe i pravnih lijekova. Te druge promjene koje se predlažu trebale bi uglavnom stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Predmet ovog rada su upravo te druge novosti koje se ne tiču provedbe ovrhe na nekretninama.

 

Novosti kod neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

Neprofitne organizacije u 2014. počinju primjenjivati novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. U članku autor na temelju Prijedloga zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, upućenog u saborsku proceduru, piše o njegovim pojedinim odredbama.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Utvrđivanje financijskog rezultata za 2013., podjela dobiti i pokriće gubitka (mr. sc. Mladen Štahan)

U članku se obrazlaže utvrđivanje financijskog rezultata, podjela dobiti i pokriće gubitka u trgovačkim društvima. Uz primjere knjiženja dani su i ogledni primjeri odgovarajućih odluka.

 

Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja (mr. sc. Silvija Pretnar Abičić)

Rezerviranja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. Društvo će također voditi računa i o poreznim propisima, budući da oni propisuju uvjete priznavanja rezerviranja kao porezno priznatog rashoda.

 

Vrijednosno usklađenje (umanjenje) dugotrajne materijalne imovine (Domagoj Zaloker)

U trenutku kada nadoknadivi iznos dugotrajne materijalne imovine postane niži od njene knjigovodstvene vrijednosti, knjigovodstvena vrijednost se umanjuje do visine nadoknadive vrijednosti. Iznos takvog umanjenja iskazuje se kao rashod. Iako za 2012. vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine nije bilo porezno priznato, osim ako se radilo o vidljivim oštećenjima na imovini, za 2013. poduzetnici mogu, prema izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dobit, određeni dio takvih rashoda porezno priznati i to primijeniti već u Obrascu PD za 2013. godinu.

 

Mjerenje zaliha i proizvodnje metodom standardnog troška (Irena Slovinac)

Primjena metode standardnog troška za mjerenje zaliha dozvoljena je samo ako se njenom primjenom dobivaju rezultati približni trošku nabave. Poduzetnik koji za obračun proizvodnje primjenjuje metodu standardnog troška ovu metodu primjenjuje za sve vrste zaliha koje se pojavljuju u procesu proizvodnje (sirovine i materijal, proizvodnju u tijeku, poluproizvode i gotove proizvode). Standardni troškovi utvrđuju se za troškove izravnog materijala, troškove izravnog rada i opće troškove proizvodnje. Zalihe se zadužuju i razdužuju prema standardnim troškovima (cijenama), a razlike (odstupanja) u odnosu na stvarne troškove evidentiraju se na kontima odstupanja zaliha kao i njihovih troškova. Kada su odstupanja značajna i pojavljuju se u duljem razdoblju, standardne troškove (cijene) treba preispitati i po potrebi mijenjati, tj. uskladiti na razinu stvarnih troškova.

 

Dodatni podaci uz GFI za statističke i druge potrebe (Branka Viduka, Ivana Kalčiček)

GFI za statističke i druge potrebe za 2013. obveznici su dužni sastaviti i predati u Finu najkasnije do 31. ožujka 2014. Uz bilancu i račun dobiti i gubitka obvezno se popunjava i obrazac dodatnih podataka koji je sastavni dio svakoga obrasca, ovisno o vrsti obveznika.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Razlike po konačnom obračunu PDV-a za 2013. i iskazivanje naknadno odobrenih popusta (mr. sc. Ida Dojčić)

U Obrazac PDV-K unose se kumulativni podaci iz obračunskih razdoblja, koji su iskazivani u poreznim prijavama (PDV obrascima) za obračunska razdoblja tijekom godine. Podaci iskazani u PDV-K obrascu mogu se razlikovati od podatka koji su prijavljeni u obračunskim razdobljima (PDV obrascima) za ispravke koje je potrebno napraviti prilikom sastavljanja konačnog obračuna. Ako se razlike koje se odnose na poslovanje 2013. utvrde po isteku roka za predaju konačnog obračuna za 2013., ispravak će se provesti u obračunskom razdoblju u kojemu se razlike, a ne ispravkom konačnog obračuna.

 

Isplate nerezidentima i izvješćivanje (Dinko Lukač)

Dohodak isplaćen fizičkoj osobi nerezidentu (strancu) podliježe oporezivanju. Način oporezivanja ovisi o činjenici da li se s državom nerezidenta primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ne te da li se primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Kad je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i isplatitelj dohotka u trenutku isplate raspolaže odgovarajućim obrascem za umanjenje porezne obveze tada se oporezivanje dohotka obavlja na način određen navedenim ugovorom i tuzemnim zakonom. Međutim, ako tuzemni isplatitelj u trenutku isplate primitka nerezidentu ne raspolaže ovjerenim primjercima odgovarajućeg obrasca, tada je obvezan prilikom isplate primitka primijeniti odredbe tuzemnog propisa koji uređuje oporezivanje dohotka. I o isplatama primitaka od kojih se utvrđuje dohodak nerezidentima treba izvijestiti na propisanom Obrascu JOPPD.

 

Porezna utočišta u uvjetima globalne financijske krize (Marica Houška)

Porezno utočište označava državu koja fizičkim i pravnim osobama služi za izbjegavanje poreza što bi ga inače trebalo platiti u zemlji s visokim poreznim opterećenjem. Borba protiv porezne evazije odvija se paralelno na više područja i putem raznih međunarodnih instrumenata, ali i unilateralnih mjera pojedinih država. Međunarodne organizacije, kao što su OECD, UN, Tax Justice Network itd. objavljuju liste poreznih utočišta. I Hrvatska je sastavila listu poreznih utočišta, te propisala oporezivanje porezom po odbitku plaćanja prema poreznim utočištima i financijskim centrima.

 

Može li porez po odbitku biti kazna za prekogranično poslovanje? (dr. sc. Jasna Bogovac, Ivana Roginić)

Porez po odbitku tehnika je obračunavanja poreza na izvoru, što znači da ga obračunava i usteže isplatitelj oporezivog prihoda, odnosno dohotka. Iako je porez po odbitku vrlo učinkovita tehnika oporezivanja, uslijed njegove primjene često dolazi do međunarodnog dvostrukog oporezivanja. U svrhu uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu u praksi poreznih sustava često je u primjeni obični kredit (ordinary credit), kako u bilateralnim poreznim ugovorima sklopljenim između država, tako i u slučaju unilateralnih mjera za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.

 

PLAĆE I OBRAČUN PLAĆA:

 

Terenski dodatak vs. službeni put i JOPPD obrazac (Irena Đurica)

Autorica u članku detaljno pojašnjava prikaz troškova službenih putovanja i terenskog dodatka u obrascu JOPPD. Na praktičnom primjeru autorica detaljno pojašnjava kako prikazati troškove službenih putovanja kod konačnog obračuna, ako nema isplate te ispravak i dopunu u trenutku isplate. Osim toga, na praktičnom primjeru prikazana je i isplata terenskog dodatka u tuzemstvu i inozemstvu, te u slučaju osigurane prehrane na terenu.

 

Iskazivanje obveza kod neisplate plaće na obrascu JOPPD  (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

S obzirom na nedostatak financijskih sredstava danas, nažalost, nije rijetka pojava neisplate plaće. Međutim, i u tom slučaju poslodavac je dužan obračunati i uplatiti propisane doprinose iz i na plaću i o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu JOPPD.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. (Nikolina Bičanić)

Konsolidirani financijski izvještaji su izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. U tim se izvještajima ne izvještava o međusobnim transakcijama pojedinih proračunskih korisnika odnosno proračuna iz jedne konsolidacijske grupe, već o transakcijama i odnosima te grupe s okolinom. Obveznici konsolidacije financijskih izvještaja proračunskog računovodstva su razdjeli državnog proračuna, JLIP(R)S-i i Ministarstvo financija. Konsolidirani izvještaji za 2013. predočavaju se Fini do 31. ožujka 2014.

Obveznici konsolidacije konsolidiraju vlastite i financijske izvještaje proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti. Kod konsolidacije financijskih izvještaja korisnika koji obavljaju decentralizirane funkcije, konsolidacija se obavlja i u središnjem proračunu i na lokalnoj i regionalnoj razini, a upute su dane u Okružnici Ministarstva financija od 21. siječnja 2014.

U članku se prikazuju primjeri konsolidacijskih postupaka.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Evidentiranje obračunskih plaćanja kod obrtnika (Krešimir Vranar)

Najčešći oblici obračunskih plaćanja su kompenzacija i cesija. U sve oblike obračunskih plaćanja mogu biti uključeni i obrtnici - obveznici poreza na dohodak, uz uvjet da na računu za redovno poslovanje nemaju evidentirane nenamirene dospjele obveze. U članku autor na primjerima pojašnjava obračunska plaćanja u koja su uključeni obrtnici i evidentiranje obračunskih plaćanja u njihovim poslovnim knjigama.

 

JAVNA NABAVA:

 

Najčešće pogreške naručitelja u javnoj nabavi (mr. sc. Josip Šaban)

Uvidom u broj podnesenih žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 2013.(2098) vidljivo je kako su nastojanja zakonodavca za smanjivanjem broja izjavljenih žalbi u postupcima javne nabave zapravo ostala bez očekivanog učinka. Broj izjavljenih žalbi je i nadalje velik, a s obzirom na stupnjevanje žalbe po fazama postupka i s obzirom na to da se troškovi postupka u slučaju uspjeha žalitelja naknađuju prema procijenjenoj vrijednosti nabave, može se pretpostaviti kako broj podnesenih žalbi (naročito na dokumentaciju za nadmetanje) neće osjetno opadati. Zasad ih je do kraja veljače u 2014. podneseno već 238. U ovom članku daje se pregled novijih rješenja Državne komisije kako bi se upozorilo predstavnike naručitelja na pojedine stavove Državne komisije i kako bi što kvalitetnije i efikasnije mogli provoditi postupke javne nabave.

 

DEVIZNO POSLOVANJE:

 

Novosti u statističkom izvješćivanju (mr. sc. Alen Škudar)

Izmijenjena Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja uvodi novo istraživanje o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom, a s ciljem prilagođavanja novom MMF-ovom priručniku za sastavljanje platne bilance. U navedenoj odluci uvedena je definicija specifičnog oblika izravnog vlasničkog ulaganja - horizontalna povezanost, promijenjen je obrazac o transakcijama između matičnih trgovačkih društava i njihovih podružnica, obrazac o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom te obrazac o inozemnim vlasničkim ulaganjima kao i obveznici izvješćivanja za kreditne i depozitne poslove.  

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Uvozna deklaracija (HRAIS), carinska i statistička vrijednost te porezna osnovica (mr. sc. Branka Tuđen)

Novi sustav uvoznog carinjenja robe HRAIS predviđa elektroničko poslovanje kod uvoznih carinskih postupaka odnosno provedbu uvoznog sustava razmjenom elektroničkih poruka između gospodarstvenika i carinske službe. Pravilno utvrđivanje carinske vrijednosti robe kod uvoza je bitno zbog obračuna uvoznih davanja. U članku se nude odgovori na pitanje najčešćih pogrešaka pri utvrđivanju carinske vrijednosti robe, načinu otklanjanja istih te ispravnom načinu deklariranja zbog ispravnog obračuna uvoznih davanja.

 

SOCIJALNA OSIGURANJA:

 

Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (Kristina Roginek)  

Pristupanjem RH Europskoj uniji došlo je do velikih promjena u načinu na koji hrvatske osigurane osobe ostvaruju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, a zbog primjene europskih pravnih propisa. Osim toga, na snazi su ostali bilateralni ugovori o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom. U članku autorica opisuje na koju vrstu zdravstvene pomoći hrvatski državljani imaju pravu, na koji način je ostvaruju te da li i pod kojim uvjetima HZZO nadoknađuje nastali trošak.

 

Doplatak za djecu prema uredbama EU (Vanda Crnjak Pauković)

S obzirom na sve učestalije slučajeve rada roditelja u različitim državama pri čemu djeca ili žive s jednim od roditelja ili se nalaze u nekoj trećoj državi, pitanje prava na doplatak za djecu postaje sve složenije s obzirom na nadležnost određene države. Kako se određuje ta nadležnost i koji su kriteriji pritom odlučujući, autorica obrazlaže u članku.

 

EU - NOVO ZAKONODAVSTVO:

 

Novosti iz EU zakonodavstva na području oporezivanja (Iva Uljanić)

Autorica u članku piše o prijedlozima izmjena iz područja PDV-a (standardizirana PDV prijava, zajednički sustav PDV-a u odnosu na tretman vaučera, izmjene u odnosu na telekomunikacijske usluge, itd.) te predstavlja plan EU iz područja oporezivanja, a koji uključuje pitanja o: oporezivanju dohotka od kamata na štednju, zajedničkom sustavu oporezivanja matičnih društava i društava kćeri iz različitih država članica, pojačanoj suradnji u području poreza na financijske transakcije, konsolidiranoj osnovici poreza na dobit te suradnji u pogledu obvezne automatske razmjene informacija iz područja oporezivanja.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 3/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 3/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2013. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/13 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 28.02.2014.

natrag