Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 2/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Renata Kalčić, Štefica Oštrec-Čunčić)

U Narodnim novinama br. 160 iz 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Izmjenama i dopunama obuhvaćene su određene važnije izmjene, kao što su promjena stope PDV-a s 10% na 13%, zatim upis u registar obveznika PDV-a, prijenos porezne obveze u graditeljstvu, poslovanje poreznih skladišta, ali i neke manje promjene pravno tehničke naravi. U članku se razmatraju najvažnije izmjene Pravilnika o PDV-u.

 

Uz izmjene i dopune Pravilnika na dobit (Ksenija Cipek, Marijana Herceg)  

U Narodnim novinama br. 160 iz 2013. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit. U članku se daje kratak pregled najvažnijih izmjena i dopuna Pravilnika, sa primjenom u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2013., izuzev odredbi o korištenju porezne olakšice na potpomognutim područjima koje će se prvi put primijeniti pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2014.

 

Zatezne i ugovorne kamate od 1. siječnja 2014. (mr. sc. Josip Šaban)

U RH postoje dva sustava zateznih kamata, jedan prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a drugi prema Zakonu o obveznim odnosima. Sustavi se razlikuju s obzirom na subjekte na čije se odnose primjenjuju i s obzirom na način određivanja stope. Ono što je zajedničko u oba sustava jest činjenica da je Hrvatska narodna banka dužna u »Narodnim novinama«  svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti stopu koja služi za obračun zateznih kamata koje se onda primjenjuju u narednom razdoblju od 6 mjeseci. Slijedom navedenog, u ovom članku autor se bavi stopama zateznih i ugovornih kamata, a obrazlaže se i način izračuna pojedine vrste kamatnih stopa i način njihove primjene.

 

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti - izmjene i dopune (Tatjana Dalić)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti propisane su određene novine, s primjenom od 1. siječnja 2014., o čemu i pišemo u članku.

 

Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije od 1.1.2014. (Renata Kalčić, Ana Slavulj Pavletić)

U sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost propisano je, između ostalog, oslobođenje od PDV-a s pravom na odbitak pretporeza za isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma. Prema izmijenjenim odredbama, od 1.1.2014. oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruje se zahtjevom za povrat PDV-a pod uvjetom da se dobra ne otpremaju iz RH. U članku pišemo o novim postupcima za provedbu oslobođenja te novim obrascima, koje je propisao navedeni Pravilnik.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Godišnje izvješće za 2013. (mr. sc. Mladen Štahan)

Obveza sastavljanja i javne objave godišnjeg izvješća propisana je Zakonom o računovodstvu i Zakonom o trgovačkim društvima. U članku pišemo o obveznicima sastavljanja, predočavanja i obvezi javne objave te čuvanja i rokovima, kao i o mogućem pristupu izradi godišnjeg izvješća, pišemo u nastavku.

 

Izvještaj o novčanom tijeku (Domagoj Zaloker)

Bez obzira u kojoj mjeri se razlikuje njihovo poslovanje, društva bi svojim poslovnim aktivnostima trebala osigurati onaj iznos novčanih sredstava koji im omogućuje nesmetano poslovanje. Analiza izvještaja o novčanom tijeku pruža informaciju o tome na koji način društvo stvara te koristi novac i novčane ekvivalente.
Izvještaj o novčanom tijeku sastavljaju srednji i veliki poduzetnici prema Zakonom o računovodstvu propisanoj klasifikaciji, dok je njegova struktura i sadržaj propisana Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.
Na temelju izvještaja o novčanom tijeku moguće je ocijeniti likvidnost pojedinog društva, za razliku od npr. računa dobiti i gubitka koji pokazuje njegovu uspješnost. Naime, društvo može poslovati uspješno odnosno iskazivati dobit u računu dobiti i gubitka, dok istovremeno može biti nelikvidno i nesolventno odnosno nesposobno podmirivati svoje obveze u ugovorenim ili propisanim rokovima.

 

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2013. (Dragutin Kovačić)

U članku podsjećamo tko su obveznici predaje GFI-a, koja je njihova namjena i rokovi predaje, koje obrasce treba koristiti te kako, na koji način i gdje će biti javno objavljeni. Osim toga, dajemo i osnovne informacije o sankcijama koje se primjenjuju prema obveznicima koji ne postupaju u skladu sa ZOR-om i Zakonom o sudskom registru.

 

Izvještaj o promjenama kapitala za 2013. godinu (Jasminka Rakijašić)

Izvještaj o promjenama kapitala obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici, dok mali poduzetnici nemaju tu obvezu. Obveznici MSFI-a izvještaj o promjenama kapitala sastavljaju sukladno zahtjevima MSFI, a za obveznike HSFI-a najmanji obim podataka propisan je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu za obveznike HSFI-a (Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac)

Bilješke uz financijske izvještaje obvezni su sastaviti poduzetnici svih veličina, pa tako i mali poduzetnici. U bilješkama se objavljuju dodatne i dopunske informacije sukladno zahtjevima pojedinih računovodstvenih standarda.

 

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (Domagoj Zaloker)

Prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, poduzetnici moraju voditi računa o temeljnim zahtjevima računovodstvenih standarda, a jedan od njih je i svođenje imovine na njenu fer vrijednost. Navedeno će u vremenima krize ponajviše utjecati na kratkotrajnu imovinu poduzetnika (potraživanja i zalihe), stoga je potrebno voditi računa o računovodstvenom, ali i poreznom aspektu njenog vrijednosnog usklađenja.
Iako računovodstveni propisi zahtijevaju iskazivanje rashoda od vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine, u trenucima kada njena fer vrijednost padne ispod knjigovodstvene vrijednosti, porezni propisi u pojedinim situacijama taj rashod porezno ne priznaju, što dovodi do negativnih novčanih tijekova po osnovi obveznih poreznih davanja.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Konačni obračun PDV-a za 2013. (mr. sc. Ljubica Javor)

Podnošenje godišnjeg obračuna PDV-a zakonska je obveza svih poreznih obveznika koji su upisani u Registar obveznika PDV-a.
Iako je po obračunskim razdobljima u tijeku godine obračunan i plaćen stvarno nastali, a ne predujmljeni iznos poreza, porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati konačni obračun PDV-a za razdoblje oporezivanja. U članku dajemo detaljna pojašnjenja o sastavljanju PDV-K obrasca za 2013., koji je u odnosu na sve dosadašnje različit, a zbog činjenice da je Republika Hrvatska od 1. 7. 2013. postala članica Europske unije (EU) te se od tog datuma počinju primjenjivati nova pravila u svezi s transakcijama dobara i usluga na području EU.

 

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013. (Ksenija Cipek, Iva Uljanić)

Godišnja porezna prijava za 2013. godinu podnosi se na nepromijenjenom Obrascu DOH s tim da je novi Prilog UPO. U nastavku dajemo pregled obveza i prava u svezi godišnje porezne prijave, kao i detaljniji prikaz obveze podnošenja porezne prijave za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

 

Prijava poreza na dobit za 2013. (mr. sc. Ida Dojčić)

Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit.
U dijelu utvrđivanja porezne osnovice/poreznog gubitka primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dobit i propisi kojima su regulirani porezni poticaji poduzetnicima kroz sustav državnih potpora, te odredbe posebnih propisa u dijelu korištenja poreznih olakšica koje umanjuju poreznu obvezu. U nastavku članka pročitajmo o sastavljanju PD obrasca za 2013. godinu, odnosno iskazivanju podataka na propisanim pozicijama sukladno posljednjim izmjenama Zakona i Pravilnika.

 

Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak - Nar. nov., br. 160/13 (Ksenija Cipek, Silvija Bartolec)

S obzirom na izmjene Zakona o porezu objavljene u Nar. nov. br. 125/12 i 148/13 bilo je potrebno izvršiti izmjene pojedinih odredbi Pravilnika o porezu na dohodak. Posljednje izmjene Pravilnika objavljene su u Nar. nov., br. 160/13 što je i tema ovoga članka.

 

Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom (mr. sc. Zvjezdana Brodarac)

U novom sustavu oporezivanja PDV-om porezna oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom definirana su gotovo na identičan način kao i ranijim odredbama. U članku se pojašnjava primjena odredbi o poreznom oslobođenjima s pravom na odbitak pretporeza kod međunarodnog prijevoza.

 

Službeno putovanje i naknada troškova (Dinko Lukač)

Pravo radnika na nadoknadu troškova koji su mu nastali na službenom putovanju u zemlji i/ili u inozemstvu poslodavac uređuje izvorom radnog prava kojeg primjenjuje, a pravo na isplatu troškova bez obračunavanja poreza na dohodak od strane poslodavca uređeno je poreznim propisima. O izdavanju naloga za službeno putovanje, ostvarivanju prava na dnevnice (tuzemne i/

ili inozemne), naknadi izdataka za prijevoz, smještaj i drugih izdataka (troškova) službenog putovanja te uvjetima koji moraju biti ispunjeni za bezporeznu isplatu autor potanje piše u članku.

 

PLAĆE I OBRAČUN PLAĆA:

 

Ispravci i nadopune obrasca JOPPD (Dražen Opalić, Ksenija Cipek)

Odgovore na pitanja na koji način se radi ispravak već podnijetog Obrasca JOPPD, dopuna ako je zaboravljeno prijaviti određenu isplatu ili pravo, zatim na koji način promijeniti određene podatke na obrascu JOPPD možemo pronaći u ovom članku. Uz to, detaljno je prikazan primjer ispravka obrasca JOPPD u slučaju priznate ozljede na radu.

 

JOPPD - pitanja i odgovori (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Irena Đurica)

Putem TEB-ovog telefonskog servisa i održavanjem brojnih seminara po RH, prikupljena su najčešća pitanja naših korisnika vezana uz obrazac JOPPD. U ovom članku možete pronaći odgovore na 50-tak pitanja podijeljenih u kategorije dohodak od nesamostalnog rada, bolovanja, službenih putovanja, neoporezive isplate, dohodak od kapitala (dividende), dohodak od imovine (najamnina), drugi dohodak (vanjski suradnici, članovi upravnog vijeća, nadzornog, upravnog odbora), ostali slučajevi (doživotna renta, pozajmice), obrtnici, proračunski korisnici, JLP(R)S.

 

Obrazac JOPPD kroz pitanja i odgovore (Silvija Bartolec, Dražen Opalić)

Početak primjene Obrasca JOPPD od 1. siječnja ove godine uvjetovao je i niz otvorenih pitanja. U ovom su članku dani odgovori na neka od najčešće postavljenih pitanja uz popunjavanje JOPPD-a.

 

Poduzetnička plaća (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne su, prema Zakonu o doprinosima, obračunati i uplatiti doprinose na propisane osnovice. O činjenici jesu li obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak ovisi i visina osnovice za obračun i plaćanje propisanih doprinosa. Ovo je i prva godina izvješćivanja Porezne uprave o obračunanim obvezama na obrascu JOPPD.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Uz sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu (Nikolina Bičanić)

Čelnici proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika već treću godinu sastavljaju i predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. To je godišnja izjava kojom čelnici potvrđuju da su u radu osigurali zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.
Izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i njene predaje propisani su Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
Rokovi dostavljanja Izjava za 2013. godinu proračunske korisnike su 28. veljače odnosno za ministre i čelnike drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i načelnike, gradonačelnike odnosno župane do 31. ožujka 2014.
Čelnici Izjave daju na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene. Uz Izjavu predaju se: Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine te Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.
Na 12. sjednici Hrvatskog sabora 31. siječnja 2014. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Ovim Izmjenama Zakona, između ostaloga, proširena je primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti i na trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu države ili jedne ili više JLP(R)S. Tako će i čelnici ovih institucija biti obvezni sastavljati i prezentirati Izjave o fiskalnoj odgovornosti, po prvi puta za 2014., u 2015. godini.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 

Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

1.1.2014. stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a o novostima koje donosi pišemo u članku.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2013. (Krešimir Vranar)

Prijava poreza na dohodak dostavlja se u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika na za to propisanom Obrascu DOH. Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i druge samostalne djelatnosti, koje plaćaju porez na dohodak, obvezni su najkasnije do kraja veljače 2014. podnijeti Obrazac DOH za razdoblje od 1.1. do 31.12.2013., o čemu i pišemo u članku.

 

RADNO PRAVO:

 

Obveze poslodavaca u svezi zapošljavanja osoba s invaliditetom (Vedran Jelinović)

Od 1. siječnja 2014. na snazi je novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Kako bi se ostvarilo povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom njegovim odredbama se propisuje dužnost zapošljavanja osoba s invaliditetom i za poslodavce iz tzv. realnog sektora. U tom smislu se određuje i prijelazno razdoblje od godinu dana za prilagodbu odredbama Zakona. Nadalje, uvodi se i mogućnost korištenja zamjenskih kvota u što se primjerice ubrajaju i osobe na stručnom osposobljavanju, ali i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava. U ovom članku se obrađuju dužnosti poslodavaca u odnosu na zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

JAVNA NABAVA:

 

Objedinjena nabava i elektronička dostava ponuda (Ivančica Franjković)

Počevši od 1. siječnja 2014. Državni ured za središnju javnu nabavu obvezan jedopustiti elektroničku dostavu ponuda u otvorenom postupku odnosno zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu. Praksa Državnog ureda u mnogome će odrediti i pomoći postupanju svim drugim naručiteljima koji će kroz određeno vrijeme također morati omogućiti, a potom i biti u obvezi, dopustiti elektroničku dostavu ponuda. U ovom članku autorica se bavi pojedinim aspektima i dosadašnjim iskustvima objedinjene nabave, te se opisuju koraci koje kod elektroničke dostave ponuda trebaju provesti naručitelji i ponuditelji.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Pojednostavljeni carinski postupci pri uvozu robe (mr. sc. Melita Buljan)

Jedna od novina koje je donijelo pristupanje Republike Hrvatske (RH) u Europsku uniju (EU) je i primjena novog sustava uvoznoga carinjenja robe - HRAIS1. Isti predviđa elektroničko poslovanje

kod uvoznih carinskih postupaka odnosno provedbu uvoznoga sustava razmjenom elektroničkih poruka između gospodarstvenika i carinske službe. O pojednostavnjenim postupcima deklariranja,

načinu njihovog korištenja u okviru novoga uvoznog sustava i drugim aktualnostima pišemo u članku.

 

MIROVINSKO OSIGURANJE:

 

Novine iz Zakona o mirovinskom osiguranju (Ljiljana Marušić)

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju1, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., uređuje krug osiguranika, uvjete za stjecanje prava, postupak i način određivanja i isplate mirovine i drugih prava iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, što je tema ovoga članka.

 

Promjene u vođenju matične evidencije osiguranika mirovinskog osiguranja (Vesna Dejanović)

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju uvedene su i određene promjene u vođenju matične evidencije o osiguranicima. U skladu s tim, od 1. siječnja 2014. u primjeni je i novi Pravilnik  o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uz postojeće prijave koje su bile propisane dosadašnjim Pravilnikom uvodi se nova prijava tiskanica M-SEZ - Prijava - promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima. Poslodavci koji zapošljavaju sezonske radnike će M-SEZ tiskanicu predavati uz prijavu o prestanku osiguranja (M-2P).

 

TRGOVAČKO PRAVO:

 

Odgovornost uprave za štetu prouzročenu trgovačkom društvu (Siniša Babić)

Trgovačko društvo bez uprave ne može postojati. Uprava društva ima puno dužnosti, a najznačajnija funkcija članova uprave su vođenje poslova i zastupanje društva. Pri vršenju svojih dužnosti uprava može društvu odnosno njegovim članovima prouzročiti štetu, a koje su pretpostavke te odgovornosti propisuju zakonske odredbe. U ovom članku autor obrađuje pojedinosti ove dvije funkcije članova uprave dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću, a s obzirom na njihovu odgovornost za prouzročenu štetu društvu i pretpostavke te odgovornosti.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 2/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 2/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2013. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/13 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Srdačan pozdrav iz TEB-a!

 

Objavljeno: 10.02.2014.

natrag