U Nar. nov., br. 40 od 28.3.2014. objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji stupa na snagu 5.4.2014.

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 156/13).

Objavljeno: 01.04.2014.

natrag