U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju propisanih ovlaštenja.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag