U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva koji stupa na snagu 4.9.2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vrednovanja imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag