U Nar. nov., br. 135 od 18.11.2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 26.11.2014.

Pravilnikom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju. Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom. Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

1. D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istog zakona;

2. E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa;

3. P - studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;

2) da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište.

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svaku pojedinu kategoriju.  Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45;

3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program);

4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija.

Na natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi natječaj.

Državne stipendije dodjeljuju se prema jedinstvenoj rang-
-listi svih studenata prijavljenih na javni natječaj za dodjelu državne stipendije koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendije.

Državna stipendija isplaćuje se u najmanje devet mjesečnih obroka od najmanje 1 200,00 kuna mjesečno. Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga javnog natječaja. Tekst natječaja za dodjelu državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Ministarstvo) i na internetskim stranicama visokih učilišta. Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od navedenih kategorija. Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi ministar na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija u roku od najviše 15 dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva. Sastavni dio Odluke su rang-liste. Sa svakim studentom kojem je na temelju odluke dodijeljena državna stipendija Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli državne stipendije za godinu za koju je raspisan natječaj o dodjeljivanju državnih stipendija, a kojim se reguliraju prava i obveze Ministarstva i studenta. U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju. Iznimno, studenti koji studiraju na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija mogu primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiroračun korisnika stipendije.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 159/13).

Danom stupanja na snagu Pravilnika razrješuju se povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija i za dodjelu državnih stipendija, a koja su bila ustrojena sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 159/13).

Studenti korisnici državne stipendije dodijeljene na temelju Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Nar. nov., br. 151/02), a koji je prestao važiti 31. prosinca 2013. godine, zadržavaju pravo na stipendiju sukladno potpisanome ugovoru.

Objavljeno: 21.11.2014.

natrag