U Nar. nov., br. 99 od 13.8.2014. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. ''Proizvodne investicije u akvakulturi'' (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 21.8.2014.

 

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioritetne osi 2. »Akvakultura, slatkovodni ribolov, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture«, Mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. (u nastavku: Operativni program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013. (Nar. nov., br. 38/14) i odobrenog od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19. prosinca 2013. godine o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007.-2013. - CCI 2013HR14FPO001 (C(2013) 9511 final).

Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi sa ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Ulaganja obuhvaćaju ulaganja u mrjestilišta i/ili uzgajališta koja posjeduju važeću povlasticu te ulaganja u djelatnosti akvakulture vezana uz zahvate u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi akvakulture i to u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša, te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve. Potpora se dodjeljuje za ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Korisnik potpore može biti mikro, malo i srednje poduzeće, kao i ono koje nije obuhvaćeno definicijom u čl. 3. toč. (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. godine o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L 223 od 15. kolovoza 2006.), s manje od 750 zaposlenih ili s prometom manjim od 200 milijuna eura. Iznimno, korisnik može biti bilo koje poduzeće, bez obzira na veličinu, ako je lokacija ulaganja na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo.

Objavljeno: 18.08.2014.

natrag