Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara državnog zavoda za statistiku donesen je temeljem Zakona o službenoj statistici (Nar. nov., br. 103/03 - 12/13). Ovim se Pravilnikom uređuje uspostava, ustroj, vođenje i korištenje podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku i ostala pitanja od značaja za statističke registre.

DZS koristi podatke iz administrativnih izvora podataka, popisa, statističkih istraživanja i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja i drugih izvora koji se mogu smatrati relevantnima radi ustroja i vođenja statističkih registara.

Statistički poslovni registar (eSPRi) je registar koji sadrži podatke o poslovnim subjektima (pravnim i fizičkim osobama), njihovim dijelovima i grupacijama, koji su institucionalno i formalno uključeni u proizvodne i financijske procese nacionalnog gospodarstva.

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) je registar koji sadrži podatke o jedinicama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom: pravne osobe i njihove dijelove, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Prostorni statistički registar (PSR) je registar koji sadrži podatke o prostornim jedinicama za statistiku 1. razine, 2. razine, 3. razine Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku, županijama, gradovima/općinama, jedinicama mjesne samouprave, naseljima, statističkim krugovima, popisnim krugovima, ulicama/trgovima, kućnim brojevima, kućanstvima i drugo.

Statistički registar zgrada i stanova (REZIS) je registar koji će sadržavati osnovne podatke o svim zgradama po naseljima i prema pretežitoj namjeni zgrade kao i podatke o svakom stanu u zgradi te jedinstvene identifikatore za zgrade i stanove.

Statistički registar stanovništva (SRS) je registar fizičkih osoba, obitelji i kućanstava.

Statistički registar zaposlenih (ZAPREG) je registar zaposlenih osoba koji će sadržavati: identifikacijska, ekonomska, demografska, obrazovna i druga obilježja.

Statistički registar obrazovanja (OBRAZ) je registar fizičkih osoba u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja.

Podaci iz statističkih registara koriste se isključivo u statističke svrhe, odnosno radi pripremanja zbirnih (agregiranih) podataka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22.5.2014.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag