U Nar. nov., br. 83/14 od 11. srpnja 2014. objavljen je Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 19. srpnja 2014.

Odredbom čl. 14. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13; u nastavku: Zakon) propisana je obveza svakog tijela javne vlasti voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno čl. 14. st. 2. Zakona ovim Pravilnikom se uređuje ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Nar. nov., br. 137/04).

Objavljeno: 15.07.2014.

natrag