U Nar. nov., br. 31 od 7.3.2014. objavljen je Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava koji stupa na snagu 15.3.2014., a prvi put se primjenjuje za izvještaj na dan 30. rujna 2014.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju:

  • minimalni zahtjevi o upravljanju rizicima;
  • tehnički kriteriji koji se odnose na interne pristupe za izračun kapitalnih zahtjeva;
  • način vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki;
  • stope kapitala, elementi izračuna regulatornoga kapitala i drugi uvjeti u vezi s regulatornim kapitalom u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013;
  • tretman izloženosti prema područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj samoupravi za potrebe članka 115. Uredbe (EU) br. 575/2013;
  • tretman izloženosti prema subjektima javnog sektora u RH za potrebe članka 116. Uredbe (EU) br. 575/2013;
  • ograničenja velikih izloženosti za potrebe članka 395. Uredbe (EU) br. 575/2013 i postupanje investicijskih društava u slučaju prekoračenja ograničenja u vezi s ulaganjima u kvalificirane udjele u nefinancijske institucije.

Objavljeno: 12.03.2014.

natrag