U Nar. nov., br. 111, objavljen je Pravilnik o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem, a  koji stupa na snagu 27. rujna, kojim se propisuju se uvjeti za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, uvjeti za ovlašćivanje trgovaca voćem i povrćem te inspekcijski nadzor i kontrola trgovaca voćem i povrćem.

Upisnik trgovaca je elektronička baza podataka o trgovcima voćem i povrćem koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Objavljeno: 23.09.2014.

natrag