U Nar. nov., br. 54 od 30.4.2014. objavljen je Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 8.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuje sadržaj te način i rokovi dostave redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Agencija) koja su leasing društva dužna dostavljati Agenciji na temelju čl. 76. Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13). Redovita izvješća su izvješća o sljedećim činjenicama i okolnostima koja su leasing društva dužna dostavljati Agenciji:

  1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,
  2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,
  3. imateljima poslovnih udjela ili dionica leasing društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela,
  4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim organizacijskim promjenama,
  5. ulaganjima na temelju kojih je leasing društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,
  6. promjenama u strukturi kapitala,
  7. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga.

Izvješća na zahtjev Agencije su izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije koja su leasing društva dužna dostaviti Agenciji.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti:

- Pravilnik o sadržaju izvješća o statusnim promjenama, promjenama u temeljnom kapitalu i ulaganjima leasing društva, te načinu i rokovima izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 71/08 i 133/10),

- Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela leasing društva (Nar. nov., br. 11/07 i 26/08).

Objavljeno: 05.05.2014.

natrag