U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen  Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope koji je stupio na snagu 30. svibnja 2014.

Pravilnikom se propisuje sadržaj i oblik ugovora o leasingu te metodologija kojom se uređuje efektivna kamatna stopa kod ugovora o financijskom leasingu.

Pravilnik su obvezni primjenjivati davatelji leasinga koji sklapaju ugovore o leasingu s primateljem leasinga u RH -  leasing društva određena čl. 3. Zakona o leasingu, leasing društva iz države članice određena čl. 46. Zakona o leasingu, podružnice leasing društava iz treće države određene čl. 48. Zakona o leasingu te kreditne institucije koje kao davatelji leasinga sklapaju ugovore o financijskom leasingu.

Na ugovor, koji mora biti sklopljen u pisanom obliku, se primjenjuje Zakoa o obveznim odnosima ako drugačije nije određeno Zakonom o leasingu i pripadajućim Pravilnikom.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 7. lipnja 2014.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom leasingu (Nar. nov., br. 46/07) i Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu (Nar. nov., br. 42/07).

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag