U Nar. nov., br. 36 od 21.3.2014. objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.3.2014.

 

Pravilnikom se propisuje sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika (u nastavku: e-očevidnik) kojeg vode tržišni inspektori, rudarski, elektroenergetski, inspektori opreme pod tlakom te inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama.

E-očevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli inspektori i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku. E-očevidnik dužni su voditi inspektori, pojedinačno, svaki za sebe. Tržišni inspektor e-očevidnik vodi na aplikaciji eO-TR, elektroenergetski inspektor e-očevidnik vodi na aplikaciji eO-EI, rudarski inspektor e-očevidnik vodi na aplikaciji eO-RI, inspektor opreme pod tlakom e-očevidnik vodi na aplikaciji eO-IOPT. E-očevidnik može sadržavati i dodatne podatke koji upućuje na upravno područje inspekcijskog nadzora ( npr. sigurnost proizvoda). Podaci u aplikaciju upisuju se čim prije, a najkasnije idući radni dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzete mjere koju je potrebno evidentirati. Ako je terenski rad inspektora bio dulji od jednog dana, podatke u aplikaciju upisat će idući radni dan po povratku u ured.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora Državnog inspektorata (Nar. nov., br. 134/09 i 68/13).

Objavljeno: 25.03.2014.

natrag