U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o Registru objekata leasinga (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.5.2014., s početkom primjene od 1.7.2014.

 

Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Agencija) propisuje sadržaj, način i oblik vođenja Registra objekata leasinga (Registar) te iznos, način i rokove plaćanja naknade za vođenje Registra.

Pravilnikom se posebno uređuju vrste podataka koji se upisuju u Registar kao i postupci upisa, izmjene, brisanja i deaktivacije podataka o objektima leasinga u Registru. Agencija je dužna podatke o detaljnom određenju objekta leasinga, datumu sklapanja ugovora, datumu ugovorenog završetka ugovora te mjesecima trajanja ugovora učiniti javno dostupnim putem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Agencije.

Registar se vodi u elektroničkom obliku. U Registar se upisuju podaci o objektu leasinga iz ugovora o leasingu.

Po jednom ugovoru o leasingu u Registar može biti upisano više objekata leasinga.

Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata leasinga čija je pojedinačna vrijednost s PDV-om veća od 30.000,00 kuna u Registar se upisuje svaki objekt zasebno. Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata (gdje je objekt leasinga postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema i ostalo) pojedinačne vrijednosti manje od 30.000,00 kuna s PDV-om, u Registar se isti objekti upisuju kao jedan objekt leasinga na način da se pod Marka/Opis upiše kratki opis financiranih objekata leasinga.

Ukoliko je ugovorom o leasingu financiran jedan ili više objekata (gdje je objekt leasinga postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema i ostalo) pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna te više objekata pojedinačne vrijednosti manje od 30.000,00 kuna u Registar se zasebno upisuju svi objekti leasinga pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna dok se više objekata pojedinačne vrijednosti manje od 30.000,00 kuna u Registar upisuju kao jedan objekt leasinga na način da se pod Marka/Opis upiše kratki opis financiranih objekata leasinga.

Ukoliko je jedan objekt (nekretnina) financiran s dva ugovora o leasingu (posebno za građevinu, a posebno za zemljište na kojem se nalazi građevina) u Registar se upisuju samo podaci iz ugovora koji se odnosi na građevinu.

Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano više objekata leasinga koji zajedno čine neodvojivu cjelinu, a samo jedan od objekata ima jedinstveni identifikator, u Registar se upisuju kao jedan objekt leasinga.

Ukoliko je jedan objekt leasinga financiran od strane dva ili više davatelja leasinga ili je dio objekta leasinga financiran od strane jednog ili više davatelja leasinga, tako da svakom od njih pripada dio prava vlasništva tog objekta, svaki od njih u Registar upisuje navedeni objekt na način da pod Marka/Opis uz podatke iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika unosi i svoj suvlasnički dio u obliku postotka vlasništva cjelokupnog objekta leasinga.

Leasing društvo mora imati razrađene politike i procedure kojima je reguliran proces dostave podataka o objektima leasinga u Registar odnosno postupak upisa, izmjene, brisanja i deaktivacije podataka o objektima leasinga, na način da se osigura postupanje sukladno ovom Pravilniku.

Do dana primjene Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra objekata leasinga (Nar. nov., br. 113/11) te Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga (Nar. nov., br. 65/09).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag