U Nar. nov., br. 109 od 11. rujna 2014. objavljen je Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 koji stupa na snagu dana 19. rujna 2014., a prvi put se primjenjuje za Izvještaj o adekvatnosti kapitala na dan 30. rujna 2014.

Ovim se Pravilnikom radi provedbe Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (dalje u tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 680/2014) propisuje:

  1. primjena obrazaca o kapitalnim zahtjevima investicijskih društava u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 575/2013,
  2. primjena obrazaca o velikim izloženostima investicijskih društava u skladu s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,
  3. primjena obrazaca o omjeru financijske poluge investicijskih društava u skladu s člankom 430. Uredbe (EU) br. 575/2013,
  4. izvještajna razdoblja, rokovi i način dostave obrazaca iz točaka 1. do 3. ovoga članka koji zajedno čine Izvještaj o adekvatnosti kapitala.

Osnova za izradu Izvještaja o adekvatnosti kapitala su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga investicijskih društava koje se vode u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 te zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje investicijskih društava u Republici Hrvatskoj.

Do dana primjene ovog Pravilnika, primjenjuju se Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09, 30/13 i 85/13), Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13), Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13) i Pravilnik o kapitalu investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13).

Objavljeno: 15.09.2014.

natrag