U Nar. nov., br. 5 od 15. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o prihvatljivosti izdataka, donesen temeljem čl. 12. st. 2. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 78/12 i 143/13) i čl. 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 97/12). Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru projekata sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije iz čl. 2. toč. 8. ovoga Pravilnika, a time i uvjeti pod kojima izdaci mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje. Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na projekte odobrene prije 1. srpnja 2013. na temelju Uredbe Vijeća (EZ) broj 1085/2006, koji se nakon navedenog datuma, u skladu s odredbama čl. 105. (a) st. 4. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1083/2006, nastavljaju provoditi u skladu s pravilima za korištenje sredstava strukturnih instrumenata iz čl. 2. toč. 8. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost izdataka u navedenim projektima utvrđuje se na temelju odredbi Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007, osim u opravdanim slučajevima o kojima na zahtjev Upravljačkog tijela odlučuje Europska komisija.

Objavljeno: 17.01.2014.

natrag