U Nar. nov., br. 1 od 3. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni koji stupa na snagu dana 4. siječnja 2014.

Prekršajnu evidenciju i Registar neplaćenih kazni vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Evidencija se vodi za osuđenike kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi.

Registar je sastavni dio Evidencije i vodi se za osuđenike koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu.

Prekršajna evidencija obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o izrečenim prekršajnim sankcijama  i o izrečenoj mjeri oduzimanja imovinske koristi, te podatke o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora ili rad za opće dobro.

Registar obuhvaća: osobne podatke o počiniteljima prekršaja, podatke o pravomoćnoj odluci, podatke o visini neplaćene novčane kazne te podatke potrebne za uplatu novčane kazne.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prekršajnoj evidenciji (»Narodne novine« 27/08).

Objavljeno: 03.01.2014.

natrag