U Nar. nov., br. 144 od 05.12.2014. objavljen je Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.12.2014.

 

Pravilnikom se uređuje postupak raspisivanja Javnih poziva, uvjeti podnošenja natječajne prijave, kriteriji za dodjelu sredstava, Program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama, rad umjetničkih savjetnika i Umjetničkog vijeća te nadzor nad namjenskom potrošnjom sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (Nar. nov., br. 76/07, 90/11; u nastavku: Zakon).

Program državne potpore za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva je akt temeljem kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt temeljem kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

Pojmovi koji se koriste u Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u čl. 3. Zakona i čl. 2. Zakona o državnim potporama (Nar. nov., br. 47/14).

Sredstva koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela iz ovog Pravilnika, predstavljaju državne potpore namijenjene produkciji filmova i ostalih audiovizualnih djela sukladno odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008), uredbama institucija Europske unije i važećim propisima Republike Hrvatske o državnim potporama u koje su prenesena pravila pravne stečevine Europske unije o uvjetima dodjele državne potpore.

Osim navedenih sredstava, temeljem Pravilnika, a putem javnih poziva, dodjeljuju se još i sredstva za:

- poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom,

- poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova,

- poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela,

- poticanje komplementarnih djelatnosti, te

- programe međunarodne suradnje,

koja predstavljaju potpore za povezane djelatnosti u smislu Komunikacije Komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (SL EU, od 15. 11. 2013., C 332/1).

Izvori financijskih sredstava Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) za dodjelu državnih potpora su Državni proračun Republike Hrvatske, s pozicije nadležnog ministarstva, i sredstva osigurana sukladno odredbama Zakona.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u svim kategorijama iz ovog Pravilnika mora ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu koji je Dodatak ovom Pravilniku i čini njegov sastavni dio.

 

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Nar. nov., br. 118/12).

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag