U Nar. nov., br. 9 od 24.1.2014. objavljen je Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 25.1.2014.

 

Pravilnikom se propisuje program stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike, postupak provedbe te visina naknade troškova za polaganje ispita.

Stručni ispit polaže se prema područjima iz čl. 14. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku, i to iz područja: carinski sustav i carinski postupci; poznavanje robe, pravila za njeno razvrstavanje u Carinskoj tarifi i utvrđivanje njezina podrijetla; osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe; osnove trgovinskog i deviznog sustava; osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe; osnove carinske terminologije na jednom od svjetskih jezika (engleskom, francuskom, njemačkom ili talijanskom jeziku).

Popis obveznih propisa i popis preporučene literature za pripremu stručnog ispita se objavljuje na internetskim stranicama Carinske uprave te po potrebi u časopisu »Carinski vjesnik«.

Stručnom ispitu može pristupiti osoba koja ima: - najmanje srednju stručnu spremu, - najmanje jednu godinu radnog iskustva u obavljanju poslova carinskog otpremništva, - uvjerenje ili drugu odgovarajuću ispravu ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika.

Stručni ispit sastoji se iz pisanog i usmenog dijela. Pisani dio ispita sastoji se od rješavanja ispitnog zadatka i popunjavanja carinske deklaracije prema podacima iskazanim ispitnim zadatkom i testiranja poznavanja materije obuhvaćene programom stručnog ispita, a u usmenom dijelu ispita obrazlažu se rješenja i postupci primijenjeni pri popunjavanju carinske deklaracije i odgovara na usmena pitanja članova Komisije.

O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje na obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika, a isto potpisuje predsjednik Komisije.

Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 1.000,00 kn i plaća se svaki puta kada se ispit polaže u cijelosti. Naknada troškova pristupa za polaganje popravnog ispita iznosi 500,00 kn, a o čemu kandidat mora priložiti dokaz prije pristupanja popravnom ispitu. Naprijed navedene naknade uplaćuju se u korist državnog proračuna uz naznaku »Naknada za polaganje stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike«.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika (Nar. nov., br. 92/04, 180/04, 107/06 i 122/07).

 

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag