U Nar. nov., br. 144 od 05.12.2014. objavljen je Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.12.2014.

 

Pravilnikom se propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

Obveznik podnošenja izvješća smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.

Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. Iznimno, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti pisano na temelju posebne odluke ministra financija (objavljuje se u ''Narodnim novinama'') ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.

Obveznici podnose trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine. Prilozi koji se obvezno podnose uz trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza podnose se kao datoteka podataka - privitak uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza. Za točnost i potpunost podataka dostavljenih Carinskoj upravi odgovoran je trošarinski i porezni obveznik koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnih poreza te obvezne priloge. Potpisivanjem elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza naprednim elektroničkim potpisom, trošarinski i porezni obveznik jamči istovjetnost dokumentacije koja je priložena uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza kao privitak s izvornom dokumentacijom.

Ispravke trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza trošarinski i porezni obveznik podnosi elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, u obliku elektroničkog obrasca. Ispravci trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza obvezno sadrže oznaku da se radi o ispravku obrasca. Uz ispravak trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza, trošarinski i porezni obveznik priloge podnosi kao datoteku podataka elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine. Trošarinski i porezni obveznik dužan je naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički obrazac ispravka trošarinskog obrazaca i obrazaca posebnog poreza. Trošarinski i porezni obveznik može na zakonom predviđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza te njihove ispravke.

Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca. Ako nakon slanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca pošiljatelj ne primi obavijest Carinske uprave o primitku, obvezan je sljedećeg radnog dana o tome obavijestiti ovlaštenu službenu osobu Carinske uprave radi utvrđivanja uzroka. Obavješćivanje elektroničkim putem smatra se obavljenim u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju Carinske uprave za slanje takvih poruka.

Počevši od dana 1.1.2015.:

1. odobrava se uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca:

- PUR - Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika (Prilog 14 Pravilnika o trošarinama);

- PUR - Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (Prilog 1 Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića);

- Obrazac 7 - Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila (Prilog 7 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila);

2. trošarinski obveznici obvezni su podnositi svaki pojedinačno navedeni obrazac korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Počevši od dana 1.10.2015.:

1. odobrava se uporaba sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca:

- ZT-DM - Zahtjev za tiskanje duhanskih markica (Prilog 24 Pravilnika o trošarinama);

- ZI-DM - Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina (Prilog 25 Pravilnika o trošarinama);

- ZI-IM - Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 26 Pravilnika o trošarinama);

- DP-U - Količine duhanskih prerađevina primljenih u trošarinsko skladište u sustavu odgode plaćanja trošarine (Prilog 27 Pravilnika o trošarinama);

- DP-I - Količine duhanskih prerađevina otpremljenih iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine (Prilog 28 Pravilnika o trošarinama);

- DUM-DM - Dnevni utrošak duhanskih markica (Prilog 29 Pravilnika o trošarinama);

- DUM-IM - Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 30 Pravilnika o trošarinama);

- DOT-DP - Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine (Prilog 31 Pravilnika o trošarinama);

- DO-IM - Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 32 Pravilnika o trošarinama);

- Obrazac P-MPC - Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 39 Pravilnika o trošarinama);

2. trošarinski obveznici obvezni su podnositi svaki pojedinačno navedeni obrazac elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Obveza uporabe sustava elektroničke razmjene podataka odnosi se na trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza iz tog stavka koji se podnose počevši od 1.1.2015. te od 1.10.2015.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Nar. nov., br. 11/14).

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag