U Nar. nov., br. 11/14 od 29. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (u nastavku: Pravilnik), a stupio je na snagu 30. siječnja 2014.

Pravilnikom se propisuju izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

  1. Čl. 49. Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 64/13 i 129/13),
  2. Čl. 10. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 90/13 i 111/13), i
  3. Čl. 30. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 52/13, 90/13 i 140/13).

Objavljeno: 03.02.2014.

natrag