U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima koji stupa na snagu 4.9.2014.

Ovim se pravilnikom detaljnije propisuju zahtjevi društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (dalje: mirovinsko društvo) s obzirom na:

1. organizacijske zahtjeve,

2. sukob interesa,

3. administrativne i računovodstvene postupke,

4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,

5. upravljanje rizicima,

6. mehanizme unutarnje kontrole,

7. mjere za neprekidno poslovanje,

8. politike nagrađivanja,

9. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije mirovinskog društva,

10. primjereno upravljanje informacijskim sustavom,

11. pravila poslovnog ponašanja,

12. kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima kojeg koristi mirovinsko društvo,

13. obavještavanje Agencije u skladu s člankom 51. stavkom 10. Zakona,

14. postupke, uvjete, dokumentaciju, sudionike i ostale zahtjeve vezane za investicijski proces,

15. korporativno upravljanje,

16. organizacijski oblik, poslove i osobe koje obavljaju internu reviziju te planiranje i izvještavanje o radu interne revizije mirovinskog društva.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag