U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji stupa na snagu 4.9.2014.

Ovim se pravilnikom detaljnije propisuju zahtjevi društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (dalje: mirovinsko društvo) s obzirom na:

1. organizacijske zahtjeve,

2. sukob interesa,

3. administrativne i računovodstvene postupke,

4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima,

5. upravljanje rizicima,

6. internu reviziju,

7. mehanizme unutarnje kontrole,

8. mjere za neprekidno poslovanje,

9. politike nagrađivanja,

10. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije mirovinskog društva,

11. primjereno upravljanje informacijskim sustavom,

12. pravila poslovnog ponašanja,

13. kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima kojeg koristi mirovinsko društvo,

14. obavještavanje Agencije u skladu s člankom 58. stavkom 11. Zakona,

15. postupke, uvjete, dokumentaciju, sudionike i ostale zahtjeve vezane za investicijski proces,

16. korporativno upravljanje,

17. postupak delegiranja poslova od strane mirovinskog društva na treće osobe.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag