U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljen je Pravilnik o održavanju cesta (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 2.8.2014.

Pravilnikom se uređuje popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja cesta, opseg pojedinih radova i rokovi izvođenja tih radova kojih su izvođenje dužne osigurati pravne osobe koje upravljaju javnim cestama (u nastavku: upravitelj ceste). Pravilnik se primjenjuje na sve ceste, javne i nerazvrstane, osim u dijelu koji je u suprotnosti s propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Upravitelj ceste osigurat će da se održavanje ceste provodi u skladu s odredbama Pravilnika i prema posebnim propisima koji uređuju gradnju.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova održavanja (javnih) cesta mogu provoditi samo osobe koje imaju pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom propisu.

Radove može izvoditi osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova prema posebnom zakonu.

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (Nar. nov., br. 25/98 i 162/98).

Objavljeno: 29.07.2014.

natrag