U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljen je Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina koji stupa na snagu 1.1.2015., a kada prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (Nar. nov., br. 137/11).

Ovim se Pravilnikom uređuje oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag