Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima donesen je temeljem Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 16/13). Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • način izračuna kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja kapitala,
  • dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima obavljaju djelatnosti osnivanja i upravljanja UCITS fondovima,
  • stavke općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna kapitala UAIF-a i
  • sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokovi dostave.
  • Osnova za izračun kapitala UAIF-a su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga UAIF-a koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojim se uređuje financijsko izvještavanje UAIF-a. Sastavni dio ovog

Pravilnika čine:

a)      uputa za izračun kapitala UAIF-a (Prilog 1),
b)      izvještaj o izračunu kapitala (Prilog 2).

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 7. 2014. Do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, primjenjuje se Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati (Nar. nov., br.  06/11, 11/11 i 141/12).

Objavljeno: 09.06.2014.

natrag