U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuju: ê uvjeti i način izbora depozitara mirovinskog fonda te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja ê posebna pravila za obavljanje poslova depozitara, te obvezni sadržaj i oblik ugovora o obavljanju poslova depozitara za mirovinski fond, koji sklapaju depozitar i mirovinsko društvo ê način pohrane imovine mirovinskog fonda kod depozitara ê način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju mirovinskog fonda ê način postupanja mirovinskog društva i depozitara u slučajevima kada je depozitaru ukinuto odobrenje za rad, odnosno mirovinskom društvu ukinuto odobrenje na izbor depozitara ê opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara. Na temelju obavljene revizije revizorsko društvo sastavlja izvješće o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara. Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva. Revizorsko izvješće depozitar je dužan dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag