U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuju: ê uvjeti i način izbora depozitara fonda te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja ê posebna pravila za obavljanje poslova depozitara, te obvezni sadržaj i oblik ugovora o obavljanju poslova depozitara za fond, koji sklapaju depozitar i mirovinsko društvo ê način i rokovi u kojima depozitar obavještava Agenciju o utvrđenim nepravilnostima u poslovanju fonda ê način pohrane imovine fonda kod depozitara ê opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara ê način postupanja mirovinskog društva i depozitara u slučajevima kada je depozitaru ukinuto ili poništeno rješenje kojim je izdano odobrenje za rad, odnosno kad je ukinuto ili poništeno odobrenje na izbor depozitara.

Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara. Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva. Revizorsko izvješće depozitar je dužan dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag