U Nar. nov., br. 117 od 1.10.2014. objavljen je Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 9.10.2014.

Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i Očevidnik nusproizvoda, posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada, uključujući granične vrijednosti onečišćujućih tvari i štetan utjecaj tvari ili predmeta na okoliš, posebni kriteriji za određivanje nusproizvoda, sadržaj potvrda o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i Očevidnik nusproizvoda, sadržaj i način vođenja Očevidnika za ukidanje statusa otpada i Očevidnika nusproizvoda te način i uvjeti provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada.

Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu sljedećih Uredbi Europske unije:

  • Uredba Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 94, 8. 4. 2011.),
  • Uredba Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 337, 11. 12. 2012.),
  • Uredba Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013. o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 26. 7. 2013.) (dalje u tekstu Uredba Komisije (EU) br. 715/2013).Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je do 1.3. tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o nusproizvodima iz Dodatka VIII. Pravilnika Agenciji za zaštitu okoliša u pisanom ili elektroničkom obliku.

Osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna je do 1.3. tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o ukidanju statusa otpada iz Dodatka IX. Pravilnika Agenciji za zaštitu okoliša u pisanom ili elektroničkom obliku ukoliko nije drugačije propisano posebnim propisom koji uređuje Registar onečišćavanja okoliša. Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik za ukidanje statusa otpada vodi se na elektroničkom obrascu propisanom Dodatkom VII. Pravilnika.

Objavljeno: 03.10.2014.

natrag