U Nar. nov., br. 135 od 18.11.2014. objavljen je Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 26.11.2014.

Pravilnik propisuje način praćenja, prijava i izvješćivanje o pojavi bolesti životinja iz Priloga I. Pravilnika te obveze posjednika životinja, veterinara, ovlaštenih veterinara, veterinarskih inspektora u nadležnom veterinarskom uredu i službenih ili referentnih laboratorija prilikom prijave odnosno odjave bolesti životinja kao i obveze Uprave prilikom prijave bolesti Europskoj komisiji. Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. godine o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 378, 31. 12. 1982.) kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom Odlukom Komisije br. 2012/737/EU od 27. studenoga 2012. godine o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (SL L 329, 29. 11. 2012.).

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja (Nar. nov., br. 62/2011 i 114/2011).

Objavljeno: 21.11.2014.

natrag