Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša donesen je temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 80/13). Ovim se Pravilnikom propisuje način pečaćenja radnih prostorija, prostora, uređaja i opreme, ili njihovih dijelova te sredstava za rad koje nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i održivog gospodarenja otpadom koristi ili namjerava koristiti radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, kao i oblik, sadržaj i način uporabe službenog pečata. Pravilnikom se propisuje i način pečaćenja u slučajevima provedbe hitnih mjera u kojima inspektor zaštite okoliša u slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi i okoliš može na licu mjesta zatvoriti prostorije, prostore, odnosno pristup u prostor u kojima nadzirana osoba obavlja određenu djelatnost i onemogućiti joj korištenje postrojenja i opreme i drugih sredstava rada pečaćenjem.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 126/10 i 43/12). Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag