U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima koji stupa na snagu 1.1.2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se korisnici porezne olakšice, područje primjene, podjela prema djelatnostima, izračun porezne olakšice i utvrđivanje gornje granice potpore male vrijednosti te postupak odobravanja porezne olakšice propisane čl. 28.a Zakona o porezu na dobit i čl. 55. Zakona o porezu na dohodak, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, temeljem obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara koje se utvrđuje u skladu s Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 86/06 - 45/13) i na potpomognutim područjima koja se utvrđuju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (Nar. nov., br. 153/09 i 147/14) i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Nar. nov., br. 158/13).

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag