U Nar. nov., br. 135 od 18.11.2014. objavljen je Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 19.11.2014.

Pravilnik propisuje način plaćanja, obračunavanja i izvješćivanja i druga pitanja vezana uz prihod obveznoga zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti iz čl. 72. st. 1. toč. 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon). Osiguranje od automobilske odgovornosti je osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Premija osiguranja je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju na temelju sklopljenog Ugovora o osiguranju, a sastoji se od funkcionalne premije (dio premije osiguranja namijenjen za naknadu šteta i isplatu ugovorenih iznosa te za preventivu) i režijskog dodatka (dio premije osiguranja koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Obračunsko razdoblje je vremensko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu za koje društvo za osiguranje obračunava prihod obveznoga zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Društvo za osiguranje prema čl. 72. st. 3. Zakona dužno je obračunati prihod po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za svako obračunsko razdoblje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja tijekom obračunskog razdoblja. Obračunana obveza predstavlja predujam naknade stvarno prouzročene štete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) u slučajevima iz čl. 140. Zakona koju su prouzročili vlasnici, odnosno korisnici osiguranih motornih vozila. Obračunanu obvezu društvo za osiguranje obvezno je do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec uplatiti u korist računa prihoda obveznoga zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti na način kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se uplata obavlja te o obračunanoj i uplaćenoj obvezi izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu, do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Društvo za osiguranje i HZZO dužni su sastaviti konačni obračun prema čl. 72. st. 6. Zakona, temeljem uplaćenih mjesečnih obveza i stvarnih troškova HZZO-a. Godišnje izvješće o konačnom obračunu društvo za osiguranje predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu najkasnije do 30. travnja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. Ukoliko prema konačnom obračunu postoji obveza za uplatu društvo za osiguranje obvezno je uplatiti utvrđenu razliku u korist računa prihoda obveznoga zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti najkasnije do roka za podnošenje godišnjeg obračuna. A ukoliko je prema konačnom obračunu utvrđeno da je društvo za osiguranje tijekom godine uplatilo više nego što je stvarni trošak HZZO-a više uplaćena sredstva vratit će se na njegov račun otvoren kod poslovne banke ili će predstavljati predujam za podmirivanje budućih obveza. Društvo za osiguranje o obračunanoj i uplaćenoj obvezi izvještava nadležnu ispostavu Porezne uprave putem obrasca »Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju od _______ do ______, god. ____« - Obrazac FPO. Navedeni obrazac potpisuje odgovorna osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka, a može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom. Društvo za osiguranje predaje godišnje izvješće putem obrasca »Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za godinu ________« - Obrazac FPO-K (potpisuje ga odgovorna osoba društva za osiguranje, koja pečatom i potpisom ili naprednim elektroničkim potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka). Može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (Nar. nov., br. 132/12).

Objavljeno: 21.11.2014.

natrag