U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga kojim se određuje način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga koji je stupio na snagu 30. svibnja 2014.

Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo, osim kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji. Cijene obvezno moraju biti istaknute u kunama s tim da se može istaknuti i u drugim valutama pri čemu je uvijek mjerodavna cijena u kunama.

Cijena mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu osim kod proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih kada se može istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod mora biti, uz maloprodajnu cijenu, označen i naziv proizvoda.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu a ističe se za proizvode navedene čl. 6. Pravilnika.

I trgovac koji pruža uslugu mora imati cjenik usluga istaknut u poslovnim prostorijama lako dostupan potrošaču.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji je stupio na snagu 30.3.2014., prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (Nar. nov., br.  52/10 i 86/10).

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag