U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda koji stupa na snagu 4.9.2015.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rok izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda.

Prosječni godišnji prinos za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iz članka 113. stavka 2. Zakona, izračunava se za svaku kategoriju mirovinskog fonda prema sljedećoj formuli:

P godišnji= 3. korjen iz 1+P trogodišnji - 1

pri čemu je Ptrogodišnji postotna promjena vrijednosti obračunske jedinice na dan 31. 12. određene godine u odnosu na dan 31. 12. tri godine ranije.

Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije A za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A, umanjenog za dvanaest (12) postotnih bodova.

Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije B za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B, umanjenog za šest (6) postotnih bodova.

Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije C za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C, umanjenog za tri (3) postotna boda.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag