Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon donesen je temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Nar. nov., br. 107/03 i 144/12). Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon. Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon obračunava se i plaća u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posebna naknada obračunava se i plaća jednom godišnje prilikom registracije vozila, odnosno produženja važenja prometne dozvole. Naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda, obavlja pravna osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, sukladno odredbama ovoga Pravilnika i ugovora kojeg sklapa s Fondom.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Nar. nov., br. 20/04). Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag