U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljen je Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 18. prosinca 2014. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 27. st. 4. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Nar. nov., br. 93/14) i njegovim stupanjem na snagu prestat će važiti raniji Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (Nar. nov., br. 93/12).

 

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag