U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljen je Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2015. godinu.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag