U Nar. nov., br. 35 od 19.3.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Ovim Pravilnikom izmijenjene su odredbe koje uređuju pravo na pretporez na motorna vozila kategorije N1 te ispravak odbijenog pretporeza u slučaju prenamjene ovih motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 24.03.2014.

natrag