U Nar. nov., br. 70 od 9.6.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama. Navedenim Pravilnikom propisane su određene izmjene i dopune u dijelu koji uređuje instrumente osiguranja plaćanja trošarina. Pored ostalog, propisuje se da iznos jamstvene svote u bjanko-zadužnici ili zadužnici kao instrumentu osiguranja ne može biti niži od 60.000,00 kn.  Navedeni Pravilnik donosi i nove odredbe o posebnostima označavanja cigara duhanskim markicama te o posebnostima postupanja s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99.

Nadalje, prema novoj odredbi Pravilnika, dopušta se prodaja duhanskih prerađevina na mjestima prigodne prodaje uz prethodnu pisanu obavijest carinskom uredu nadležnom prema mjestu prodaje te uz ispunjenje uvjeta propisanih posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda.

Osim navedenog, Pravilnikom je propisan novi obrazac - Obrazac O-PL (Obavijest o namjeravanom primitku ulja za podmazivanje ili lubrikanata), a određeni obrasci su zamijenjeni (Obrazac PUR, Obrazac DP-U, Obrazac DP-1 i Obrazac MI-EN).

Navedeni Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim čl. 5. koji se odnosi na posebnosti označavanja cigara duhanskim markicama koji stupa na snagu 15. srpnja 2014. godine.

Objavljeno: 11.06.2014.

natrag