U Nar. nov., br. 126 od 28.10.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 5.11.2014.

U Pravilniku su dodane odredbe o monitoringu prisilnih udaljenja, monitoring organizaciji i odabiru iste, okvirnom planu promatranja, sporazumu o monitoringu te odgovarajućoj primjeni pravila FRONTEX-a.

 

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag