Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12 - 59/14) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz obveznog zdravstvenog osiguranja na:

  1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele i ortopedske uloške, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i pritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor, druga pomagala i dentalna pomagala,
  2. popravak pomagala
  3. rezervne dijelove za pomagala
  4. potrošni materijal za pomagala.

Izmjenama i dopunama mijenja se Popis pomagala iz čl. 7. st. 3. Pravilnika.

U čl. 1. Pravilnika dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Pomagala iz stavka 1. ovog članka prilikom opskrbe osiguranih osoba isporučuju se sa svim sastavnim dijelovima koji omogućavaju potpunu funkcionalnost pomagala.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 29. 5. 2014.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag