U Nar. nov., br. 54 od 30.4.2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 1.5.2014.

Pravilnikom se mijenja Popis pomagala te se propisuje da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika osigurane osobe do navršene 18. godine života odnosno osigurane osobe iznad 18. godine života na redovnom školovanju imaju pravo na baterije za slušna pomagala.

Objavljeno: 05.05.2014.

natrag