U Nar. nov., br. 150 od 17. 12.2014. objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Navedeni Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Objavljeno: 22.12.2014.

natrag