U Nar. nov., br. 99 od 13.8.2014. objavljen je Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 21.8.2014.

 

Pravilnikom se pobliže uređuje: oblik i sadržaj prijave o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (u nastavku: Društvo) u okviru obveznog mirovinskog osiguranja, postupak i rokovi izvještavanja izabranog Društva, postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda radi prijenosa ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava u izabrano Društvo, sadržaj naloga koji izdaje Središnji registar osiguranika (REGOS) obveznom mirovinskom društvu i sadržaj doznake sredstava izabranom Društvu.

Izbor / promjena Društva obavlja se prijavom REGOS-u putem obrasca R-POD, Prijava o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva, koji je sastavni dio Pravilnika. Obrazac R-POD potpisuje podnositelj prijave i ovjerava REGOS, a ispisuje se u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan potpisan i ovjeren primjerak uručuje se podnositelju prijave, a drugi zadržava REGOS. Izbor / promjenu Društva moguće je u jednom danu obaviti samo jednom, a najkasnije u roku od 15 dana od dan prve prijave. Istekom naprijed navedenog roka izbor Društva ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnim.

Podatke o prijavi i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa REGOS će učiniti dostupnim izabranom Društvu, dostavom u elektroničkom obliku, drugi radni dan po proteku roka iz čl. 131. st. 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i od strane obveznog mirovinskog društva izvršene doznake sredstava.

Postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda REGOS pokreće prvi radni dan nakon što je izbor Društva postao konačan izdavanjem naloga obveznom mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojem je osobni račun koji se zatvara da izvrši doznaku putem REGOS-a izabranom Društvu. Nalog sadrži matične podatke člana obveznog mirovinskog fonda čiji se račun zatvara, broj osobnog računa koji se zatvara, razlog zatvaranja i datum pokretanja postupka zatvaranja. REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom Društvu na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa. Doznaka iz čl. 131. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koju REGOS prosljeđuje izabranom Društvu sadrži: broj računa mirovinskog osiguravajućeg društva, poziv na broj odobrenja, iznos sredstava koja se doznačuju, svrhu doznake te mjesto i datum doznake.

Objavljeno: 18.08.2014.

natrag