U Nar. nov., br. 144 od 05.12.2014. objavljen je Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.12.2014., osim čl. 7. st. 1. toč. b) i e) koje stupaju na snagu 1.4.2015.

Pravilnikom se propisuju se opća načela, zahtjevi i odgovornosti u vezi s informacijama o nepretpakiranoj hrani, uključujući informacije o prisutnosti tvari ili proizvoda koji mogu izazvati alergije ili netolerancije.

''Nepretpakirana hrana'' je hrana koja se stavlja na tržište u nepretpakiranom obliku ili koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili koja je pretpakirana za izravnu prodaju ili koja se na prodajnom mjestu nudi za neposrednu konzumaciju.

''Hrana pretpakirana za izravnu prodaju'' je hrana koja je pretpakirana bez prisutnosti potrošača u ambalažu koja je minimalno zaštitno pakiranje, a koristi se samo iz higijenskih ili praktičnih razloga, kao što je podložak, prijanjajuća folija, mrežica i slično te je osoblje direktno dostupno za pružanje informacija potrošačima.

Za potrebe Pravilnika primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na nepretpakiranu hranu:

a) ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču, uključujući prodaju sredstvima komunikacije na daljinu;

b) namijenjenu objektima javne prehrane i trgovini na malo, kako je definirana u posebnom propisu koji uređuje klasifikaciju prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, a koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za pružanje informacija o nepretpakiranoj hrani je onaj koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču.

U okviru svog poslovanja, subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da se informacije o nepretpakiranoj hrani namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane i trgovini na malo, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu, kako bi se prema potrebi, obvezne informacije mogle pružiti krajnjem potrošaču.

Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su dati informacije o prisutnosti sastojaka ili pomoćnih tvari u procesu proizvodnje koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a navedeni su u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1169/2011 ili su dobiveni od tvari ili proizvoda iz Priloga II., a koji su upotrijebljeni u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i prisutni su u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku. Informacije, iznimno, ne moraju biti pružene krajnjem potrošaču ako su posebne prehrambene potrebe potrošača povezane s tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili netolerancije zabilježene unaprijed, a ponuđena hrana / obroci prilagođeni potrošačevim potrebama (ako se radi o bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe, jaslicama i dječjim vrtićima, kantinama itd.).

Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su dati informacije o:

a) nazivu hrane;

b) dodatnim navodima kako je propisano Prilogom III. i Prilogom VI. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za određenu hranu gdje je primjenjivo;

c) imenu ili nazivu i adresi subjekta u poslovanju s hranom;

d) zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla;

e) popisu sastojaka za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode, kao i u slučaju ako potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane i ako bi naziv hrane mogao dovesti potrošača u zabludu;

f) ''upotrijebiti do'' datumu, sukladno članku 24. i Prilogu X. Uredbe (EU) br. 1169/2011, za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva.

Navedeni propisani zahtjevi ne odnose se na subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, isključujući slastičarnice.

Informacije moraju biti u pisanom obliku, lako uočljive, jasno čitljive i, gdje je primjenjivo, neizbrisive, te istaknute na prodajnom mjestu u neposrednoj blizini hrane na koju se odnose ili na ambalaži ako se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj.

U slučaju nepretpakirane hrane ponuđene na prodaju sredstvima komunikacije na daljinu informacije moraju biti dostupne:

(a) prije same prodaje i navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje na daljinu ili ih treba pružiti u nekom drugom primjerenom obliku koji subjekt u poslovanju s hranom mora jasno odrediti bez naplate dodatnih troškova krajnjem potrošaču;

(b) u trenutku isporuke.

Pravilnik sadrži odredbe kojima se utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011).

Pravilnik se donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, koja izmjenjuje Direktive Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i Direktive 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavlja izvan snage Odluku Vijeća 87/95/EEZ i Odluku br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14. 11. 2012., str. 12.).

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag