U Nar. nov., br. 117 od 1.10.2014. objavljen je Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida   (u nastavku: Pravilnik) koja stupa na snagu 9.10.2014.

Pravilnikom se, u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.), propisuju mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi od štetnih učinaka gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan-dioksida. Dozvola za gospodarenje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida ne smije se izdati: ê za postupke ispuštanja otpada iz proizvodnje titan-dioksida u morski okoliš što uključuje i ukapanje u morsko dno te potapanje tog otpada ê za postupke odlaganja u ili na tlo otpada iz proizvodnje titan-dioksida ê za postupke dubokog utiskivanja otpada iz proizvodnje titan-dioksida.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Nar. nov., br. 70/08).

 

Objavljeno: 04.10.2014.

natrag